SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Các Thánh Tử Đạo

Lúc 19g30 ngày 12.11.2019, bà con giáo họ Các Thánh Tư Đạo đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 38 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Antôn Tạ Công Chương

 

2/ Trùm phó: Bà Anna Nguyễn Thị Hồng

 

 (Mời xem hình)