SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Khánh Khê

Lúc 19g30 ngày 14.11.2019, bà con giáo họ Khánh Khê đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 30 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Giuse Hoàng Quang Minh

 

2/ Trùm phó: Bà Têrêsa Hà Thị Liên

 

 (Mời xem hình)