SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Thánh Tâm

Lúc 19g30 ngày 13.11.2019, bà con giáo họ Thánh Tâm đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 30 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến

 

2/ Trùm phó: Ông Phêrô Nguyễn Tiến Đạt

 

 (Mời xem hình)