SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Thánh Giuse

Lúc 19g30 ngày 14.11.2019, bà con giáo họ Thánh Giuse đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 32 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Giuse Vũ Mạnh Dưỡng

 

2/ Trùm phó: Ông Giuse Nguyễn Quang Đoán

 

 (Mời xem hình)