SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Thánh Gia

Lúc 19g30 ngày 15.11.2019, bà con giáo họ Thánh Gia đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 43 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Chiểu

 

2/ Trùm phó: Bà Maria Hoàng Thị Phương Mai

 

 (Mời xem hình)